Wpływ rosnących stóp procentowych na stopę zwrotu z inwestycji w US-REITs

Pomiędzy podwyższonymi stopami procentowymi a stopą zysków z REIT-ów, jest dodatnia korelacja…